Adoptiecontract SIRA

 

Ondergetekende, hierna te noemen adoptant:

Naam:
Adres:
Woonplaats/land:
Telefoon:
Email:

Verklaart te hebben gekocht van verkoper, Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370), en in eigendom te aanvaarden de hieronder beschreven hond:

Naam:
Ras:
Geslacht: Teef / Reu
Kleur / Beharing:
Geboortedatum:
Gesteriliseerd / Gecastreerd: Ja / Nee
Chipnummer:
Internationaal Paspoort Nummer:


Adoptant verklaart tevens:

  • Bekend en akkoord te zijn met de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden en verklaart een kopie van de voorwaarden te hebben ontvangen.
  • Akkoord te zijn met de betaling van de adoptiebijdrage van € 310,-.
    • De hond kan pas defenitief gereserveerd worden in Spanje of Nederland als het bedrag voldaan is op de rekening van Stichting I Respect Animals NL 08 INGB 0007 5238 75 onder vermelding adoptiebijdrage (naam hond).
Stichting I Respect Animals verklaart:
 
  • De op vorige pagina omschreven hond te hebben verkocht en in eigendom te hebben overgedragen aan adoptant met inachtneming van de op deze overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden.
Aldus naar waarheid opgemaakt en ondertekend,
Naam adoptant:
Datum:
Handtekening adoptant voor akkoord plaatsingsovereenkomst:
Naam gemachtigde Stichting I Respect Animals:
 
Handtekening gemachtigde Stichting I Respect Animals: