Plaatsingsvoorwaarden SIRA

 

Adoptant zijn voor een geredde Spaanse hond, om écht verschil te maken in dit leven!

1. Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370) zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van deze overeenkomst, door of vanwege de hond veroorzaakte schade of kosten.

2. Adoptant zorgt dat de hond elk jaar wordt ingeënt, ontwormd en behandeld tegen vlooien.

3. Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370), of door hun specifiek daartoe aangewezen personen, zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de plaatsingsovereenkomst gestelde voorwaarden en bedingingen.

4. Behalve als deze overeenkomst van koop en verkoop zonder rechtelijke tussenkomst van rechtswege ontbonden zal zijn, zal adoptant een boetebedrag aan Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370) moeten betalen van € 500,- indien:

a. adoptant de verplichting van het dier te laten steriliseren of castreren, als dit nog niet gedaan is zoals bijv. bij pups, niet nakomt. Dit mag vanaf een maand of 6 en moet plaatsvinden voordat ze ongeveer een jaar zijn op kosten van de adoptant;

b. adoptant de in de overeenkomst omschreven hond verkoopt of in eigendom of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370);

c. adoptant met de in de overeenkomst omschreven hond gaat fokken;

d. adoptant er niet voor zorgt dat de in de overeenkomst omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed wordt gevoed en behoorlijk wordt gehuisvest, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370);

e. adoptant de hond zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt zonder Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370) hiervan (alvorens daadwerkelijke euthanasie heeft plaatsgevonden) – ongeacht op welke wijze – op de hoogte heeft gesteld waardoor euthanasie nog kan voorkomen;

f. adoptant niet voldoet aan de betaling van de koopsom zoals is vastgelegd in de overeenkomst binnen een uiterlijke termijn van 1 dag na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst.

1. Mocht de hond om wat voor reden dan ook toch weg moeten na de adoptie, neem dan altijd contact op                            met ons. Wij zullen dan op zoek gaan naar een oplossing in de vorm van een adoptiegezin, opvanggezin                          of in uiterste noodzaak een dierenpension.

In geval van een tijdelijk opvanggezin of een pension blijft de adoptant wel verantwoordelijk voor alle                            kosten van de hond te weten: eventuele dierenartskosten, voer of, indien van toepassing, pensionkosten                        totdat de hond herplaatst is.

2. Mocht een adoptie toch niet lukken dan betalen wij de adoptiebijdrage ongeacht de reden niet terug.
5. Indien ontbinding van de overeenkomst op grond van één of meerdere van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt:

a. heeft Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370) het recht de hond (zonder voorafgaande opzegging) op te eisen bij de adoptant of bij enig ander persoon en de hond onder zijn hoede te nemen op welke plaats de hond zich op dat moment ook mag bevinden;

b. is Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370) niet verplicht tot terugbetaling van de koopsom.

De persoonsgegevens zoals deze in de plaatsingsovereenkomst zijn opgenomen worden vastgelegd in een kopersregistratie van Stichting I Respect Animals (KvK-nummer: 67356370).

 

Naam adoptant:

Datum:

Adres:

Plaats / Land:

Handtekening adoptant voor akkoord plaatsingsvoorwaarden :

 

Naam gemachtigde Stichting I Respect Animals:

Handtekening gemachtigde Stichting I Respect Animals: