Opvangcontract SIRA

            

 

OPVANGCONTRACT

Stichting I Respect Animals

Kamer van Koophandelnr:                       67356370

Contactpersonen:

Paula Zwaan                                                06-38218178
Sandra van Dijk                                         06-38474074

Hierbij spreken de Stichting I Respect Animals en het opvanggezin (de Contractant)

Naam opvang (verantwoordelijke):

Paspoortnummer of ID-kaartnummer:

Adres:

Telefoonnummer:

Email-adres:

af dat Stichting I Respect Animals tot een nader door haar te bepalen datum de op te vangen hond(en) overdraagt aan de contractant.

Hierbij verklaart het Opvanggezin (de Contratant) dat:

  1. Ik, de contractant, de hond(en) die ik in-huis-opvang voor Stichting I Respect Animals, tijdens de opvang bij mij naar behoren goed zal behandelen en verzorgen. Dat ik ze voldoende te eten/drinken geef, ze in huis zal laten verblijven c.q. opvangen en evt. in overleg met Stichting I Respect Animals (indien nodig) laat vaccineren.
  2. de hond(en) niet, zonder schriftelijke toestemming van Stichting I Respect Animals ter adoptie aan derden aan zal bieden, deze zelf zal houden, de hond(en) in laat slapen of deze van de hand zal doen. Aan de duur van de opvang kunnen géén rechten ontleend worden daar Stichting I Respect Animals vaak geen zicht heeft op wanneer er een geïnteresseerde zich meld of wanneer de hond(en) weg mag.
  3. ik, Stichting I Respect Animals vanaf heden vrijwaar van aansprakelijkheid ten gevolge schade die tijdens de opvangperiode bij mij door evt. onoplettendheid door de pup/hond(en) veroorzaakt is of is ontstaan.
  4. bij ondertekening, Stichting I Respect Animals ten alle tijden toezicht mag houden op de huisvesting van de hond(en) bij mij, hierover t.b.v. de hond(en) aanpassingen mag voorstellen die binnen redelijkheid nageleefd moeten worden.
    Stichting I Respect Animals behoudt zich het recht om de opvang te ontbinden als Stichting I Respect Animals vind dat de situatie / gezondheid waarin de hond verkeerd (ver)slecht(erd) is.
  5. Indien diergeneekundige hulp gewenst dan wel noodzakelijk is, zal de contractant hiertoe vooraf contact met een vertegenwoordiger van Stichting I Respect Animals opnemen. Eerst na instemming van Stichting I Respect Animals komen de hiermee gepaard gaande kosten in aanmerking voor vergoeding door  Stichting I Respect Animals.
  6. Ik, de genoemde hond op het eerste verzoek van Stichting I Respect Animals aan haar dan wel aan een door  Stichting I Respect Animals aangewezen persoon over te zullen dragen.
  7. Indien de contractant in gebreke blijft ook nadat hij Stichting I Respect Animals schriftelijk is gemaand alsnog binnen 5 dagen tot overdracht over te gaan, verbeurt de contractant hiermee een direct opeisbare boete aan Stichting I Respect Animals van       € 250,-. Deze boete wordt verhoogd met de op dat moment geldende bijdrage voor adoptie en eventuele verdere door Stichting I Respect Animals gemaakte of te maken kosten. Stichting I Respect Animals behoudt onverminderd het recht via de rechter nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

Hierbij onderteken ik als verantwoordelijke van het opvanggezin, de contractant, dat ik – het uit 2 paginas bestaande – opvangscontract, heb begrepen.

PLAATS:

DATUM:

HANDTEKENING CONTRACTANT: