Adoptie

Plaatsingsvoorwaarden

U wilt een hond adopteren van Stichting I Respect Animals. Dit is mogelijk. Belangrijk hierbij is wel dat duidelijk afspraken gemaakt worden tussen de adoptant en Stichting I Respect Animals. Voor de adoptie van (een) hond(en) stelt Stichting I Respect Animals de volgende voorwaarde:

 1. Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) zal nooit aansprakelijk zijn voor enige, na het sluiten van deze overeenkomst, door of vanwege de hond veroorzaakte schade of kosten.
 2. Adoptant zorgt dat de hond elk jaar wordt ingeënt, ontwormd en behandeld tegen vlooien.
 3. Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370), of door hun specifiek daartoe aangewezen personen, zijn te allen tijde en op alle plaatsen bevoegd toezicht uit te oefenen op de naleving van de in de plaatsingsovereenkomst gestelde voorwaarden en bedingen.
 4. Indien deze overeenkomst wordt ontbonden, zal adoptant een boetebedrag aan Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) moeten betalen van € 500. De overeenkomst wordt ontbonden indien:
  1. Adoptant de verplichting om het dier te laten steriliseren of castreren, als dit nog niet gedaan is zoals bijv. bij pups, niet nakomt. Dit moet bij teefjes 3 maanden na de eerste loopsheid. Bij reutjes rond een jaar tenzij de dierenarts het afraadt. Op kosten van de adoptant;
  2. Adoptant de in de overeenkomst omschreven hond verkoopt of in eigendom of anderszins aan derden overdraagt (met of zonder vergoeding), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370);
  3. Adoptant met de in de overeenkomst omschreven hond gaat fokken;
  4. Adoptant er niet voor zorgt dat de in de overeenkomst omschreven hond voldoende vrijheid van beweging heeft, goed wordt gevoed en behoorlijk wordt gehuisvest, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370);
  5. Adoptant de hond zonder medische indicatie ter euthanasie aanbiedt zonder Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) hiervan (alvorens daadwerkelijke euthanasie heeft plaatsgevonden) – ongeacht op welke wijze – op de hoogte te stellen waardoor euthanasie nog kan voorkomen;
  6. Adoptant niet voldoet aan de betaling van het bedrag dat is vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst binnen 1 dag na ondertekening van de plaatsingsovereenkomst.
   • Indien de hond om wat voor reden dan ook toch weg moeten na de adoptie, is de adoptant verplicht om contact met Stichting I Respect Animals op te nemen. De Stichting I Respect Animals zal dan op zoek gaan naar een oplossing in de vorm van een adoptiegezin, opvanggezin of in uiterste noodzaak een dierenpension. In geval van een tijdelijk opvanggezin of een pension blijft de adoptant verantwoordelijk voor alle kosten van de hond te weten: eventuele dierenartskosten, voer of, indien van toepassing, pensionkosten totdat de hond herplaatst is.
   • De hond dient ten alle tijden teruggegeven te worden aan de Stichting I Respect Animals. Ongeacht de reden hiervan zal de bijdrage niet worden gerestitueerd.
 5. Indien ontbinding van de overeenkomst op grond van één of meerdere van de in artikel 4 genoemde voorwaarden plaatsvindt:
  1. Heeft Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) het recht de hond op te eisen bij de adoptant of bij enig ander persoon en de hond onder zijn hoede te nemen op welke plaats de hond zich op dat moment ook mag bevinden;
  2. De Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) is hierbij niet verplicht tot terugbetaling van de bijdrage die ten behoeve van de adoptie is voldaan.
 6. De persoonsgegevens zoals deze in de plaatsingsovereenkomst zijn opgenomen worden vastgelegd in de registratie van Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370).
 7. Stichting I Respect Animals (KvK-nr: 67356370) kan vanaf de datum na overdracht nimmer aansprakelijk worden gesteld voor medische kosten, zichtbare of verborgen gebreken van de hond, door of vanwege de hond veroorzaakte schade. Van de historie van de hond is het asiel waar de hond is opgevangen noch de Stichting I Respect Animals iets bekend. De door de stichting bemiddelde honden hebben als achtergrond: op straat aangetroffen, gered uit dodingstation of weggehaald uit een onmogelijke thuissituatie, bijvoorbeeld gered bij een jager. Meestal hebbend de honden onder slechte, tot zeer slechte omstandigheden moeten zien te overleven. Gezien vorenstaande kan dit later mogelijk gezondheidsproblemen geven. Honden ouder dan acht maanden worden altijd getest op de middellandse zee ziekten, bijvoorbeeld leishmania. Doordat leishmania kan sluimeren in het lichaam van de hond kan het toch voorkomen dat de ziekte bij een negatief geteste hond zich later manifesteert.