Opvanggezin

Contract

Hartelijk dank dat u wilt opvangen.

U wilt een hond opvangen van Stichting I Respect Animals. Dit is mogelijk. Belangrijk hierbij is wel dat duidelijk afspraken gemaakt worden tussen het opvanggezin en Stichting I Respect Animals. Hieronder ziet u een exemplaar van het opvang contract.

Opvanggezin

Naam:
Paspoort- of ID-kaartnummer:
Adres:
Woonplaats / Land:
Telefoon: Mobiel:

Email:

 

Hierbij spreken de Stichting I Respect Animals en het opvanggezin af dat Stichting I Respect Animals tot een nader door haar te bepalen datum de op te vangen hond(en) overdraagt aan het opvanggezin

 

Hierbij verklaart het opvanggezin dat:

  1. Hij/zij de hond(en) die hij/zij in huis opvangt voor Stichting I Respect Animals, tijdens de opvang bij hem/haar naar behoren goed zal behandelen en verzorgen, ze voldoende te eten/drinken zal geven, ze in huis zal laten verblijven c.q. opvangen en eventueel in overleg met Stichting I Respect Animals (indien nodig) laat vaccineren.
  2. Hij/zij de hond(en) niet, zonder schriftelijke toestemming van Stichting I Respect Animals, ter adoptie aan derden zal aanbieden, zelf zal houden, in laat slapen of van de hand zal doen. Aan de duur van de opvang kunnen géén rechten ontleend worden daar Stichting I Respect Animals vaak geen zicht heeft op wanneer er een geïnteresseerde zich meldt of wanneer de hond(en) weg mag.
  3. Hij/zij Stichting I Respect Animals vanaf heden vrijwaart van aansprakelijkheid ten gevolge van schade die tijdens de opvangperiode bij hem/haar door eventuele onoplettendheid door de pup/hond(en)veroorzaakt is of is ontstaan.
  4. Bij ondertekening Stichting I Respect Animals te allen tijde toezicht mag houden op de huisvesting van de hond(en) bij hem/haar en hierover ten behoeve van de hond(en) aanpassingen mag voorstellen die binnen redelijkheid nageleefd moeten worden.Stichting I Respect Animals behoudt zich het recht om de opvang te ontbinden als Stichting I Respect Animals vindt dat de situatie/gezondheid waarin de hond verkeert (ver)slecht(erd) is.
  5. Indien diergeneeskundige hulp gewenst dan wel noodzakelijk is, hij/zij hiertoe vooraf contact zal opnemen met een vertegenwoordiger van Stichting I Respect Animals. Eerst na instemming van Stichting I Respect Animals komen de hiermee gepaard gaande kosten in aanmerking voor vergoeding door Stichting I Respect Animals.
  6. Hij/zij de genoemde hond op het eerste verzoek van Stichting I Respect Animals aan haar dan wel aan een door Stichting I Respect Animals aangewezen persoon zal overdragen.
  7. Indien hij/zij in gebreke blijft, ook nadat hij/zij door Stichting I Respect Animals schriftelijk is gemaand alsnog binnen 5 dagen tot overdracht over te gaan, hij/zij hiermee een direct opeisbare boete verbeurt aan Stichting I Respect Animals van € 250, -. Deze boete wordt verhoogd met de op dat moment geldende bijdrage voor adoptie en eventuele verdere door Stichting I Respect Animals gemaakte of te maken kosten. Stichting I Respect Animals behoudt onverminderd het recht via de rechter nakoming van deze overeenkomst te vorderen.
  8. Mocht het onverhoopt niet goed gaan in de opvang met de hond, hij/zij verantwoordelijk is voor de hond tot er een andere oplossing is gevonden door Stichting I Respect Animals.
  9. Voor honden in opvang gebruikt u enkel de meegeleverde veiligheidsset. Honden mogen niet los lopen.

Met het ondertekenen van dit document verklaar ik het bovengenoemde gelezen, begrepen en akkoord te hebben bevonden.